logo big 01

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sfeer & Meer zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing en zullen ze door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat je de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in de Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sfeer & Meer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sfeer & Meer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen & overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Sfeer & Meer zijn vrijblijvend en Sfeer & Meer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Sfeer & Meer. Sfeer & Meer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sfeer & Meer dat mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen & betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie op de door jou geselecteerde manier in het bestelscherm.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sfeer & Meer.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Sfeer & Meer opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht jouw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is na overleg met Sfeer & Meer.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan jou.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Sfeer & Meer verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.

Artikel 6. Reclames & aansprakelijkheid

6.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dat niet het geval is, dien je Sfeer & Meer daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sfeer & Meer de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product, na ontvangst bij jou, binnen veertien werkdagen aan Sfeer & Meer te retourneren. De bedenktijd gaat in op het moment dat je het product hebt besteld. Retourzendingen worden in dat geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen & communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Sfeer & Meer, dan wel tussen Sfeer & Meer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Sfeer & Meer, is Sfeer & Meer niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sfeer & Meer.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan hem toekomende rechten, heeft het bedrijf Sfeer & Meer in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dat schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sfeer & Meer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sfeer & Meer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien je aan Sfeer & Meer schriftelijk opgave doet van een adres, is Sfeer & Meer gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je de aan Sfeer & Meer schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan jouw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Sfeer & Meer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Je kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sfeer & Meer de Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van de Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sfeer & Meer in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal die worden vervangen door een door Sfeer & Meer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Sfeer & Meer is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.